Oferujemy

OGNISKA

NOCLEGI

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

KONFERENCJE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

losowe0311.jpg

Jesteśmy na Facebook'u

Generacja Czystej Energii

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

PostHeaderIconOświadczenie-dane osobowe

W związku  z wprowadzeniem "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych" każdy pełnoletni uczestnik konkursu bądź rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej biorącej udział w naszych konkursach zobowiązany jest do podpisania oświadczenia dot. ochrony danych osobowych.

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie ……………………………………………...……………………………………………………

(nazwa konkursu)

organizowanym przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa, miejsce zamieszkania) oraz zgadzam się na opublikowanie wizerunku i danych dziecka w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora Konkursu w przypadku wytypowania go jako laureata.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

  • administratorem tak zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
  • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)
  • podanie danych jest dobrowolne
  • mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

………………………………………………………………                                                             ………………………………………………………..………

(miejscowość, data)                                                                                                                (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

oświadczenie do pobrania